Váš prehliadač nepodporuje JavaScript!
majiteľ
Potrebujete poradiť alebo máte otázku týkajúcu sa služieb ? Nájdite viac na našej stránke alebo nás neváhajte kontaktovať, radi vám pomôžeme.

GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti ITKAP-SK s.r.o., sídlo: Jarmočna 1, 040 01 Košice, IČO: 44009224, zápis v OR vedenom Okresným súdom Košice I do Obchodného registra pod číslom Sro/21367/V dňa 1.3.2008, IČ DPH:  SK2022550750 upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.itkap.sk (ďaľej len „webové stránky“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len "užívateľ") a zákazníkov ITKAP-SK s.r.o., ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).
Kontaktné údaje: e-mail: info@itkap.sk | telefón: +421 911 150 171 ITKAP-SK, s.r.o. Jarmočna 1, Košice, 040 01
Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Tatra banka, a.s., IBAN: SK13 1100 0000 0026 2581 5102, BIC (SWIFT): TATRSKBX
ČSOB, a.s., IBAN: SK8175000000004029429028, BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Podmienky používania

1.2. ITKAP-SK s.r.o. pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.
1.3. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na ITKAP-SK s.r.o. spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch.
1.4. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo.
1.5. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva ITKAP-SK s.r.o. informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava ITKAP-SK s.r.o. údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.
1.6. ITKAP-SK s.r.o. nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.
1.7. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi ITKAP-SK s.r.o. a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru.
1.8. Pre ponuku našich produktov zákazníkom formou obchodných oznámení využíva ITKAP-SK s.r.o. predovšetkým emailovú adresu. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na ITKAP-SK s.r.o. už zakúpili. Súhlas ITKAP-SK s.r.o. udeľujete v priebehu registrácie na ITKAP-SK s.r.o. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov ITKAP-SK s.r.o.
1.9. Pre ponuku našich produktov a propagáciu ITKAP-SK s.r.o. formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva ITKAP-SK s.r.o. predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky.
2.0. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie ITKAP-SK s.r.o. spracováva ITKAP-SK s.r.o. pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava ITKAP-SK s.r.o. štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.

ODVOLANIE SÚHLASU A ZRUŠENIE ZASIELANIE OBCHODNÝCH oznámení

2.1.Užívatelia aj zákazníci ITKAP-SK s.r.o. môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:
 - namietať proti spracovaniu osobných údajov v ITKAP-SK s.r.o. na e-mailovej adrese info@itkap.sk alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.
Cookies. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete ITKAP-SK s.r.o. ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne.
2.2. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané ITKAP-SK s.r.o. a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s ITKAP-SK s.r.o.
2.3. ITKAP-SK s.r.o. spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona ITKAP-SK s.r.o. následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.
2.4. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom ITKAP-SK s.r.o. požiada o udelenie nového súhlasu.
2.5. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva ITKAP-SK s.r.o. po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.
2.6. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva ITKAP-SK s.r.o. iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na ITKAP-SK s.r.o. vzťahujú.
2.7. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na ITKAP-SK s.r.o. a požadovať:
Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré ITKAP-SK s.r.o. spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo ITKAP-SK s.r.o.. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
Prístup k údajom, ktoré ste poskytli ITKAP-SK s.r.o., či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám ITKAP-SK s.r.o. potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže ITKAP-SK s.r.o. správne vybaviť Vašu objednávku.
Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že ITKAP-SK s.r.o. spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už ITKAP-SK s.r.o. nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok ITKAP-SK s.r.o. Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od ITKAP-SK s.r.o. k inému subjektu, kedy ITKAP-SK s.r.o. odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.
2.8. Ďalej môžu zákazníci ITKAP-SK s.r.o. vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej ITKAP-SK s.r.o. okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely. 2.9. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností ITKAP-SK s.r.o. so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

  1. ITKAP-SK s.r.o. dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). ITKAP-SK s.r.o. kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.
  2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany ITKAP-SK s.r.o. pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.
  3. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na ITKAP-SK s.r.o. emailom na adresu info@itkap.sk alebo na telefónnom čísle 0911150171.
  4. Tieto pravidlá sú účinné od 01. 01. 2021.